گلچینی از صحبت‌های دکتر جان گاتمن دربارۀ فرزندانی با هوش هیجانی بالا