راوشید (ترجمه، بومی‌سازی و نشر)

راوشید یک شبکه متشکل از اهالی فن ترجمه و نگارش است که خدمات گوناگون ترجمه، بومی‌سازی و نشر ارائه می‌دهد. ما در حقیقت مدیریت پروژه‌ های کتاب و محتوای چندرسانه‌ای انجام می‌دهیم و ناشر رسمی و ارائه دهنده خدمات ترجمه و بومی سازی هستیم. آرمان ما کارآفرینی برای جامعه مترجمان و نویسندگان با رویکرد آموزش و گسترش فناوری‌های نوین در صنعت خدمات ترجمه و تولید محتوا در ایران است؛ همچنین بهبود مستمر کیفیت محتوای کتاب‌ها در قالب پروژه‌های نظارت و ارزیابی گروهی و در نهایت قیمتگذاری منصفانه برروی محصولات.

پروانه نشر راوشید