راوشید (ترجمه، بومی‌سازی و نشر)

راوشید یک شبکه متشکل از اهالی فن ترجمه و نگارش و نشر کتاب است. ما در حقیقت مدیریت پروژه‌ های ترجمه و بومی‌سازی کتاب از زبانهای دیگر به فارسی را اجرا می‌کنیم و ناشر رسمی هستیم. آرمان ما کارآفرینی برای جامعه مترجمان و نویسندگان با رویکرد آموزش و گسترش فناوری‌های نوین در صنعت ترجمه و تولید محتوای کتاب کاغذی، الکترونیک و صوتی در ایران است؛ همچنین بهبود مستمر کیفیت محتوای کتاب‌ها در قالب پروژه‌های نظارت و ارزیابی گروهی و در نهایت قیمتگذاری منصفانه برروی محصولات.

پروانه نشر راوشید