کرونای چینی، کرونای انگلیسی، اینها همش ادامۀ زندگی در رمان طاعون

طاعون زندگی

کرونای چینی، کرونای انگلیسی، اینها همش ادامۀ زندگی در رمان طاعون ؟! ?

برشی از رمان طاعون : آلبر_کامو (1947):

همه می‌دانند که #بیماری‌ های همه‌گیر بطور مکرر در جهان رخ می‌دهند، با این حال باورش برایمان سخت شده که هر لحظه امکان دارد بلای بعدی از آسمان غیب بر سرمان فرود آید. در تاریخ بشر، به اندازه دوره‌های طاعون دوره‌های #جنگ داشتیم، اما بیماری‌ همه‌گیر و جنگ همیشه ملتها را به یک اندازه غافلگیر کرده‌اند. اما طاعون به چه معناست؟ طاعون یعنی ادامه زندگی، همین!

⚫⚫⚫

نکتۀ طعنه‌آمیز در رمان طاعون نوع برخورد نویسنده با مفهوم #آزادی است. شهروندان در مکان خیالی اوران وقتی محل زندگی وارد #قرنطینه کامل می‌شود احساس می‌کنند پشت میله‌های زندان گرفتار شده‌اند، غافل از اینکه پیش از همه‌گیری هم آزاد نبودند.

حتی مشخص نیست که این آدمها اصلاً قبل از همه‌گیری زنده بودند یا نه. تنها زمانی معنای زندگی، #عشق و آزادی را درک می‌کنند که از قفس قرنطینه رها می‌شوند و پس از مدتی دوباره احتمال طاعون بعدی را به فراموشی می‌سپارند.

مطالب مرتبط: