فرم مترجم کتاب

برمبنای اطلاعاتی که در فرم بالا برای مترجم پُر می‌کنید و نتایج آزمونی که می‌دهید، مجموعه‌ای از کتاب‌های مناسب شرایط شما پیشنهاد خواهد شد که یکی را با توجه به علاقه و زمینه تخصصی خود انتخاب خواهید کرد. دستمزدهای ترجمه بر اساس زمینه تخصصی، مدت تحویل، نوع قرارداد، نمره آزمون و سایر داده‌های فرم تعیین خواهد شد.

فرایند هر پروژه ترجمه و نشر کتاب راوشید دربرگیرنده مراحل زیر خواهد بود:

  1. مرور 10% از کل متن کتاب و در صورت تمایل، ارائه نمونه ترجمه روی 500 واژه از همان قسمت.
  2. مشاهده مفاد قرارداد خام ناشر-مترجم با توجه به نوع حقوقی که در فرم مشخص کرده‌اید.
  3. در صورت قبولی در ارزیابی کیفی، امضای تعهدنامه عدم افشا و مرور شیوه‌نامه ترجمه و نگارش راوشید.
  4. دریافت و تأیید نهایی متن کل کتاب و دستورالعمل اختصاصی سبک ترجمه.
  5. فرستادن مشخصات فردی از جمله شماره کارت عابربانک، کد ملی، صادره از، نشانی کامل محل سکونت، کد پستی و تلفن ثابت برای تکمیل جاهای خالی قرارداد. همچنین ارسال تصویر مربوط به آخرین مدرک تحصیلی.
  6. مرور نهایی محتوای قرارداد و پیوست‌های آن شامل جدول برنامه زمانبندی تحویل، امضا و اثرانگشت روی قراردادی که مهر و امضای ناشر دارد، و ارسال اسکن باکیفیت از برگه‌های چاپی.