مترجم – دیوید، می‌توانید ماشین من را بشویید؟ چالش تشخیص مترجم واقعی

چالش مترجم ▶ دیوید، می‌توانید ماشین من را بشویید؟ هر وقت آن را می‌شویید، عالی به نظر می‌رسد. ◀

مترجم ماشینی

“David, can you wash my car? Every time you wash it, it looks great.”

???

▫ مترجم حرفه‌ای هرگز سعی نمی‌کند شبیه چرخ‌دنده‌ها رفتار کند.

▫ مترجم حرفه‌ای در رویارویی با گفتگوهای محاوره‌ای عصا قورت نمی‌دهد.

▫ مترجم حرفه‌ای که از جنس گوشت و خون انسان باشد، وقتی همسرش را با ترفندی روانشناسانه به اسم کوچک صدا بزند، اینطوری جمله‌بندی می‌کند:
▶ دیوید، میشه ماشینمو بشوری، هر وقت تو میشوری برق میزنه. ◀

“can you wash my car? You always do a great job”
چرخ‌دنده‌ای: «آیا می‌توانید ماشین من را بشویید؟ شما همیشه عالی انجام می‌دهید.»
گوشت‌وخون: «میشه ماشینمو بشوری. تو همیشه کارت درسته.»

???

لطفاً حدس بزنید مترجم آن مقاله در کجا فعالیت می کند:
1) نسخه فارسی مجله نیویورک‌تایمز
2) نشریه نیوزویک از رمان 1984
3) راوشید آنلاین 3ساله از دفتر زیرشیروانی
4) همشهری آنلاین 30ساله از دهکده ایران‌زمین