کتاب ‌درمانی به شیوه کالین – بریده‌ای از رمان  وفور کاترین‌ها نوشته  جان گرین

کتاب

 کتاب ‌درمانی به شیوه کالین

بریده‌ای از رمان  وفور کاترین‌ها – نوشته  جان گرین
? کتاب وفادارترین رفیق ممکن است، آن را زمین بگذاری تا ابد منتظرت می‌ماند، به آن توجه کنی تا همیشه به آدم عشق می‌ورزد. ?
قهرمان داستان توی این صحنه داره از دست دخترهای بی‌وفا کتابدرمانی میکنه.
وفور کاترین‌ها به هجده دختری با همین نام اشاره میکنه که کالین رو پشت سر هم غال گذاشتند. ?
راوشید: با خواندن ماهی هجده تا میتونه گذشته رو جبران کنه… ?