روز جهانی زبان مادری – پنج روز از این مناسبت گذشت

روز جهانی زبان مادی

روز جهانی زبان مادری

? پنج روز از این مناسبت گذشت.

زبان مادری

? در یونسکو، باور بر این است که تنوع فرهنگی و زبانی برای جوامع پیشرو ضرورت دارد.

? در سرتاسر جهان، حدود 40 درصد از جمعیت کشورها به زبان مادری خودشان که به‌خوبی صحبت و درک می‌کنند آموزش نمی‌بینند.

? امسال، تمام سیاستگذاران، آموزگاران، مربیان، والدین و اعضای خانواده دعوت شده‌اند تا تعهد خود به آموزش چندزبانه را در طول همه‌گیری کرونا گسترش دهند.

? با این حال، روند روبه‌رشد دهکده جهانی به شدت برخی گویش‌ها و زبان مادری را تهدید می‌کند.

? دست‌کم 43 درصد از 6000 زبان در سرتاسر دنیا در خطر نابودی قرار دارند.

? تنها چند صد زبان مادری زنده هستند که در حال حاضر کاربردی واقعی در نظام آموزشی و مکانهای عمومی دارند.

? کمتر از صد زبان دنیا وجود دارد که می‌توان اثری از آنها را در فضای مجازی پیدا کرد.

مطالب مرتبط: