کتاب معضل جانور همه‌چیزخوار نوشته مایکل پولان – 15 کتاب که فکر آدم را بازتر می‌کنند

کتاب معضل جانور همه‌چیزخوار

کتاب معضل جانور همه‌چیزخوار نوشته مایکل پولان – 15 کتاب که فکر آدم را بازتر می‌کنند

🔷

“تصور کنید قانونی وجود داشت که دستور میداد دیوارهای سلاخ‌خانه‌ها باید از جنس شیشه شفاف ساخته شوند.”

💡 سه‌شنبه‌های راوشید با 15 + 15 کتاب که فکر آدم را بازتر می‌کنند اما کنج برخی قفسه‌ها خاک می‌خورند، 15 تای اول ناداستان، 15 تای دوم داستان 💡

14) کتاب معضل جانور همه‌چیزخوار نوشته مایکل پولان

▶ تصور کنید قانونی وجود داشت که دستور میداد دیوارهای سلاخ‌خانه‌ها باید از جنس شیشه شفاف ساخته شوند.

اگر مردم می توانستند ببینند که پشت آن دیوارهای سیمانی چه اتفاقی دارد می افتد، هرگز تن به ادامه این روند نمی دادند. ◀

⭐⭐⭐

کتاب جهان مسطح است
کتاب معضل جانور همه‌چیزخوار
کتاب بارقه