کتابخانه – همیشه وقتی از کتابخانه ملی بیرون می آمدم، با خودم میگفتم

همیشه وقتی از کتابخانه ملی بیرون می آمدم…

مخروط سپیدپوش

همیشه وقتی از کتابخانه ملی بیرون می آمدم، با خودم میگفتم این راهروی اصلی روباز طولانی چرا کجکی ساخته شده.
چه نوع نمادی؟ نه شرقی نه غربی، مایل می رویم ما به مه؟
نه، این دفعه نزدیک غروب که آسمان صاف بود و کمی زودتر از بیرون زدم به گمانم علتش را فهمیدم.

آخرین پرتوهای خورشید 1 اسفند بر فراز مخروط سپیدپوش دماوند.

مطالب مرتبط: