ترجمه کتاب اندیشه‌های روز مردمان موثر – معرفی کوتاه کتاب‌ های روخاکی

ترجمه کتاب اندیشه‌های روز مردمان موثر

ترجمه کتاب اندیشه‌های روز مردمان موثر

ترجمه کتاب اندیشه‌های روز مردمان موثر – معرفی کوتاه کتاب‌ های روخاکی

💡 ‌

7) کتاب اندیشه‌های روز مردمان موثر نوشته استفان کاوی ترجمه محمدرضا آل‌یاسین از انتشارات هامون

⭐⭐⭐

من در واقع سفارش داده بودم که «هفت عادت مردمان مؤثر» را برایم بیاورند که به خاطر یکسان بودن نام ناشر و مولف و مترجم این یکی نصیبم شد. قطع جیبی در حدود 500 صفحه که این ورق زدنش را مشکل می‌کند.
متن اصلی و ترجمه در هر صفحه کنار هم آورده شده، پس خوراک شخم زدن با ماژیک. زبان‌آموزها هم می‌توانند با یک تیر دونشان بزنند. در هر حال، دوزبانه کردن کتاب از مترجم شجاعت ویژه‌ای می‌طلبد.

وارسی

ذره‌بینم را برروی دو صفحه نگه میدارم:

مقدمه، صفحه 8:
▶ آیا بررسی و پژوهشی در این زمینه صورت گرفته ◀
راوشید: کاربرد ترکیب‌های حشوی بسیار رایج است. وقتی مترجم احساس می‌کند معنا کامل نیست چند مترادف اضافه می‌کند: ظلم و ستم، انعکاس و بازتاب، عزیز و گرامی.

18 آذر، صفحه 359:
▶ if we fail examine ◀
راوشید: به نظر می‌رسد متن انگلیسی از اول تایپ شده، بعید میدانم این گونه اشتباه ها از دست ناشر اصلی در رفته باشد.

if we fail to examine

کتاب جهان مسطح است
کتاب معضل جانور همه‌چیزخوار
کتاب بارقه
کتاب داستان بدن انسان
کتاب غریزه قدرت اراده
کتاب والدن
کتاب و کوهستان به طنین آمد
کتاب سرسختی
کتاب اخترفیزیک برای افراد بی‌قرار