روز جهانی خوشبختی – خوشبختی مهمتر است یا شادی ؟ نشانه ظاهری یکی لبخند

روز جهانی خوشبختی

روز جهانی خوشبحتی یا شادی

***

📌 شادی مهمتر است یا خوشبختی ؟ با فرض اینکه شادی پیامد خوشبختی باشد، نشانه ظاهری یکی لبخند و دیگری ریشه‌کن شدن فقر و نابرابری خواهد بود.
در بیانۀ استقلال غرب وحشی 1776 نوشته شده: « زندگی، آزادی و جستجوی خوشبختی » کسی اینجا واژۀ happiness را به شادی ترجمه نمی‌کند.
هیتلر، موسولینی، هیروهیتو و دیکتاتورهای امروزی جلوی شادی مردم را نمی‌گیرند، آنها با جستجوی خوشبختی برای کل کره زمین مشکل دارند.
هر وقت با لبخند زدن یا رقصیدن، حتی با نشاندن لبخند بر لبهای دیگران یا رقصاندن دیگران توانستند فقر و نابرابری را از بین ببرند، روز جهانی شادی به معادلی منطقی در ترجمه فارسی این اسناد تبدیل خواهد شد.

خوشبختی یا شادی

از سال 2012، سازمان ملل متحد چنین روزی را بطور ویژه برای خوشبختی نامگذاری کرده تا دولت‌ها با هدف بهبود رفاه و رشد اقتصاد برای عموم مردم بطور متعادل سیاستگذاری کنند.
سازمان ملل اعتقاد دارد که برای رسیدن به خوشبختی جهانی، توسعه اقتصادی می‌بایست با بهزیستی اجتماعی و محیطی همراه شود.

کتاب جهان مسطح است
کتاب معضل جانور همه‌چیزخوار
کتاب بارقه
کتاب داستان بدن انسان
کتاب غریزه قدرت اراده
کتاب والدن
کتاب و کوهستان به طنین آمد
کتاب سرسختی
کتاب اخترفیزیک برای افراد بی‌قرار