حیات وحش – روز جهانی حیات وحش: انقراض ببر مازرون

روز جهانی حیات وحش

روز جهانی حیات وحش

***

پلنگ ایرانی

📌 پلنگ ایرانی یکی از زیرشاخه‌های بومی غرب آسیا به شمار می‌رود که در حال انقراض است. جمعیت این گونه از ۸۰۰ قلاده در سال ۲۰۰۲ به زیر ۵۰۰ در حیات وحش ایران رسیده است.

📌 این روز با شعار «جنگل‌ها و معیشت: جمعیت و سیارۀ پایدار» گرامی داشته شد تا نقش حیات وحش جنگل، گونه‌های جنگلی و زیست‌بوم‌های جنگلی در توسعۀ معیشت پایدار صدها میلیون نفر از جمعیت سرتاسر دنیا پررنگ شود.

📌 حدود 200 تا 350 میلیون نفر درون یا نزدیک به مناطق جنگلی زندگی می‌کنند و برای ادامه زندگی در این حیات وحش ، تأمین غذا سرپناه، انرژی و دارو برروی منابع گوناگون جنگل تکیه دارند.

کرونا

📌 گونه‌های جنگلی و معیشت بومیان این مناطق اکنون با بحران‌های سراسری کره زمین از جمله گرمایش تدریجی، تغییرات اقلیمی، نابودی تنوع زیستی و به‌تازگی همه‌گیری ویروس کرونا دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

📌 ببر مازندران یا به لهجه محلی “مازرون ببر” نزدیک به ۵۰ سال پیش در حیات وحش ایران منقرض شد.

کتاب جهان مسطح است
کتاب معضل جانور همه‌چیزخوار
کتاب بارقه
کتاب داستان بدن انسان
کتاب غریزه قدرت اراده
کتاب والدن
کتاب و کوهستان به طنین آمد
کتاب سرسختی
کتاب اخترفیزیک برای افراد بی‌قرار