کتاب بدرود دون‌پایگی نوشته شریل سندبرگ – 15 کتاب که فکر آدم را بازتر می‌کنند

کتاب بدرود دون‌پایگی

کتاب بدرود دون‌پایگی نوشته شریل سندبرگ – 15 کتاب که فکر آدم را بازتر می‌کنند

🔷

“اگر امروز سخت تلاش کنیم، موج بعدی برابری آخرین ایستگاه خواهد بود. در آینده، هیچ رهبر زنی وجود نخواهد داشت. فقط رهبر خواهیم داشت.”

💡 سه‌شنبه‌های راوشید با 15 + 15 کتاب که فکر آدم را بازتر می‌کنند اما کنج برخی قفسه‌ها خاک می‌خورند، 15 تای اول ناداستان، 15 تای دوم داستان 💡

6) کتاب بدرود دون‌پایگی نوشته شریل سندبرگ :

▶ سختکوشی‌ سل‌های بعد از ما نشان می‌دهد که تا برابری فاصله چندانی نمانده است. دیگر قادر خواهیم بود شکاف رهبری را از بین ببریم.
موفقیت هر فردی می‌تواند رسیدن به موفقیت را برای نفر بعدی اندکی راحت‌تر کنید. ما می‌توانیم این کار را برای خودمان انجام دهیم، برای دیگران، برای دختران و پسران.
اگر امروز سخت تلاش کنیم، موج بعدی برابری آخرین ایستگاه خواهد بود. در آینده، هیچ رهبر زنی وجود نخواهد داشت. فقط رهبر خواهیم داشت. ◀

⭐⭐⭐

در کتاب بدرود دون‌پایگی، زن زیر فشارهای جامعه مجبور می‌شود از بلند‌پروازی دست بردارد و به حضور اجتماعی در مراتب پایین در کنار ایفای نقش‌های سنتی خود دل خوش کند.
درست است که زن در «انتخاب» مخیر است ولی اوضاع چنان کارگردانی شده که او ناخودآگاه، دون‌پایه، بی‌صدا و کم‌ ‌اثر بودن را انتخاب ‌کند.
سندبرگ باور دارد که زنان و مردان با آگاهی از انتظارات اجتماعی کلیشه‌ای و از بین بردن موانع درونی‌ای که تحت سیطرۀ این انتظارات ایجاد می‌شوند می‌توانند اوضاع را به نفع جامعه تغییر دهند.

کتاب جهان مسطح است
کتاب معضل جانور همه‌چیزخوار
کتاب بارقه
کتاب داستان بدن انسان
کتاب غریزه قدرت اراده
کتاب والدن
کتاب و کوهستان به طنین آمد
کتاب سرسختی
کتاب اخترفیزیک برای افراد بی‌قرار