کتاب سرسختی : قدرت اشتیاق و پشتکار نوشته آنجلا داکورث – 15 کتاب که فکر آدم را بازتر می‌کنند

کتاب سرسختی

کتاب سرسختی : قدرت اشتیاق و پشتکار نوشته آنجلا داکورث – 15 کتاب که فکر آدم را بازتر می‌کنند

🔷

“سومی برای مأموریتی فراخوانده شده است.”

💡 سه‌شنبه‌های راوشید با 15 + 15 کتاب که فکر آدم را بازتر می‌کنند اما کنج برخی قفسه‌ها خاک می‌خورند، 15 تای اول ناداستان، 15 تای دوم داستان 💡

8) کتاب سرسختی : قدرت اشتیاق و پشتکار نوشته آنجلا داکورث

▶ از سه آجرچین سر ساختمان پرسیدند: «دارید چه کار می کنید؟» اولی گفت: «دارم آجرها را روی هم میگذارم» دومی گفت «دارم کلیسا میسازم»

و سومی گفت: «دارم خانه خدا را میسازم.» اولین آجرچین به کار روزانه‌اش مشغول است. دومی مسیر حرفه‌ای مشخص دارد. سومی برای مأموریتی فراخوانده شده است. ◀

⭐⭐⭐

آنجلا داکورث از پیشروان روان‌شناسی موفقیت، به همه کسانی که به دنبال موفقیت هستند، والدین، معلمین، ورزشکاران و فعالین کسب‌وکار و… نشان می‌دهد که راز موفقیت به اندازه‌ای که به اشتیاق و استقامت بستگی دارد، به استعداد وابسته نیست.

او این مفهوم را سرسختی نامیده است. او در کتاب سرسختی؛ قدرت اشتیاق و پشتکار از دوران کودکی خودش هم گفته است.

زمانی که پدرش مرتب به او می‌گفته: تو نابغه نیستی! اما او از خودش سرسختی نشان داده تا به موفقیت حالایش رسیده است.

با مطالعه‌ی کتاب سرسختی؛ قدرت اشتیاق و پشتکار متوجه می‌شویم که برای موفقیت، ترکیب ویژه‌ای از اشتیاق و مداومت بلندمدت ضروری است.

او در این کتاب، خواننده را همراه خود به وضعیت‌هایی شدیدا چالش‌برانگیز، نظیر دوره‌های آموزش ویژه نظامی، آموزش مدارس با شرایط بسیار بد، آزمون‌های ملی و… برده و نشان می‌دهد که چگونه با ارزیابی هزاران مصاحبه با افراد موفق به این راز پی برده است.

کتاب جهان مسطح است
کتاب معضل جانور همه‌چیزخوار
کتاب بارقه
کتاب داستان بدن انسان
کتاب غریزه قدرت اراده
کتاب والدن
کتاب و کوهستان به طنین آمد
کتاب سرسختی
کتاب اخترفیزیک برای افراد بی‌قرار